fmpartners@telenet.be
0032-(0)89.463511

Uw Financiële Meerwaarde

Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten België
Officieel Fiscaal Adviseur NL
NIEUW BESLUIT TERUGPLOEGREGELING 02-06-2012 BELGIË-NEDERLAND
Op 02-06-2012 is een nieuwe goedkeuring gekomen betreffende de terugploegregeling en inhaalregeling voor diegenen die als inwoner van een EU land, anders dan Nederland, en die werken in Nederland, hebben gekozen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige in Nederland. Ik wil nog benadrukken dat dit een besluit is voorafgaand aan aanpassingen in de wet, de in de maak zijnde wetswijzigingen moeten dus nog goedgekeurd worden. Desalniettemin kunnen er wel rechten ontleend worden aan dit besluit.

Eerst even een hele korte uitleg o.b.v. een voorbeeld:
Terugploegregeling (TP): U heeft over de laatste 20 jaar een totaal van 80.000,- aan hypotheekrenteaftrek genoten, waarvan de laatste 8 jaar een bedrag van 30.000,- Dit jaar besluit u geen gebruik meer te maken van het keuzerecht, of u gaat met pensioen. De aanslag over het voorafgaande jaar wordt dan aangepast, u inkomen wordt verhoogd met 30.000,- waarover u in het slechtste geval 52% belasting moet betalen. Pijnlijk.
Inhaalregeling (IH): U gaat op een gegeven moment ook in België werken, of u gaat met pensioen. Er mag volgens de verdragen geen Nederlandse belasting worden ingehouden op dit Belgisch inkomen of op het pensioen (toegewezen aan woonland). U krijgt dus in Nederland een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting. Maar tot een bedrag van 80.000,- aan inkomsten (Belgisch loon of pensioen) krijgt u deze vrijstelling niet, u betaald over dit bedrag dus dubbel belasting tot het opgesoepeert is (let op: alleen belasting, geen premies volksverzekeringen). Pijnlijk.
U kunt dit voorkomen of minder zwaar maken, daarover later meer in een nieuwe blog.

Maar nu is er dus ook het besluit, in het kort:
De TP en IH regeling wordt niet toegepast als meer dan 90% van uw wereld inkomen (gecorrigeerd met het inkomen eigen woning) belast wordt in Nederland. 
Het betreft het gezinsinkomen. Het inkomen van uw fiscale partner telt dus ook mee, maar alleen maar als hij/zij ook kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. 
Voor toepassing moet u dus blijven kiezen omdat de wetgever zo de inkomensgegevens krijgt van het gehele wereldinkomen als basis voor de berekening van de 90% eis. 
De keuzeregeling op zich is (nog) niet als "in strijd met het EU-recht" bevonden. Maar daar kan nog verandering in komen. 
Men moet nu een onderscheid gaan maken in jaren die wel en jaren die niet voldoen aan de 90% eis om mee te tellen. 
Dit besluit heeft betrekking op aanslagen die nog niet onherroepelijk vast staan op op 02-06-2012. 
Van belang is dus de mogelijkheid van de termijn van indienen van bezwaar: 

1.De reguliere termijn is 6 weken, waarbij geldt dat deze termijn altijd op het aanslagbiljet staat en ook moet staan om geldigheid te hebben.
2.Zolang u nog maar een voorlopige aanslag hebt gehad, kunt u altijd bezwaar maken omdat er nog een definitieve aanslag moet volgen en deze aanslag kan zelfs duren tot 3 jaar na het inkomstenjaar.
3.Volgens art. 65 AWR kunt u altijd nog verzoeken om een ambtshalve herziening, maar dan zou u zijn toegeleverd aan de welwillendheid van de inspecteur (die wel altijd volgens een gedragscode moet werken) omdat geen rechtsgang mogelijk is daarna.
4.Maar dan geldt ook altijd nog art. 21k AWR waarin bezwaar op een foute vermelding van uw inkomen in het BRI (basis registratie inkomen) altijd mogelijk is, en dan ook met inmenging van de rechter.
5.Het bezwaar op de hoogte van het inkomen, mits gegrond, is dus altijd mogelijk, ook na definitieve aanslag waarbij de bezwaartermijn is verstreken.
6.Men kan niet de gemaakte keuze herroepen (als behandeling binn.BP) 

Laat u dus in eerste instantie bijstaan in de keuze op zich, dat kan u veel geld schelen. Er bestaan mogelijkheden in zowel de toepassings gradaties als de voorkoming van TP en IH regeling later. En laat u bijstaan in het maken van bezwaar.

Nu volgt nog de volledige tekst van het besluit: http://www.nebelex.com/wiki/DGB_2012/2190M
​Boekhouder Bree, België-Nederland, Terugploegregeling, grensoverschrijdend, werken in Nederland wonen in België
TEVEEL BELASTING OP OVERUREN.
Fiscaal advies, belasting advies, boekhouder Bree  

Een algemeen misverstand dat moeilijk uit de wereld te helpen is: "ik wil geen overuren maken, want daar betaal ik teveel belasting op". Dit is namelijk slechts gedeeltelijk waar. Het is voor iemand die iedere maand zijn loonfiche/loonstrook leest ook moeilijk te bevatten omdat het op zo'n moment ook zo lijkt. Ik zal het proberen uit te leggen.

Op uw inkomen wordt belasting geheven, niks nieuws helaas. (Maar tevens moeten we niet vergeten dat met deze belastingen ook veel goede zaken worden gefinancierd die ons ook via een omweg weer ten goede komt.) Maar de overheid gunt ons ook bepaalde belastingverminderingen/ loonheffings-kortingen. Door het jaar heen betalen we iedere maand al belasting op ons maandelijkse inkomen, maar er wordt ook al rekening gehouden met de kortingen. Heel eenvoudig wordt van tevoren berekend, met de persoonlijke loongegevens als maatstaf, hoeveel korting je krijgt: het jaarbedrag gedeeld door 12. Maar dit wordt berekend over het standaard loon. Krijgt men nu extra loon een bepaalde maand als gevolg van overwerk, een bonus, of het vakantiegeld, dan wordt hier geen korting op verrekend, want dat is al op het standaard gedeelte verrekend. Dus op dat moment zie je dat op dit extra loon in verhouding veel meer belasting wordt ingehouden. Maar dat is dus altijd maar een voorlopige berekening iedere maand. (Trouwens bij sommige arbeiders wordt geen voorheffing verrekend op bepaalde momenten, zij betalen op een ander tijdstip en kunnen kiezen voor vooraf betalingen, maar dit even terzijde).

De juiste rekensom wordt gemaakt bij de jaarlijkse aangifte. Uw inkomen uit arbeid wordt op één grote hoop gegooid. Het maakt nu niet meer uit of die ooit zijn voort gekomen uit dagelijkse 9 tot 5 arbeid, of overuren of vakantiegeld. Het is 1 brutobedrag. Daar worden de belastingtarieven op los gelaten en tevens de kortingen waar uw recht op heeft. Dat er bepaalde schijven zijn met een steeds hoger wordend belastingpercentage, dat is een ander verhaal. Als u niet in een hogere schijf terecht wil komen, moet u uw totaal verdiende loon in de gaten houden en stop zeggen als u bij een bepaalde schijfgrens komt.

Tarieven schijven inkomstenbelasting  (jonger dan 65 jaar):

België:

0 tot 8.350 euro: 0,- +25% // 8.350 tot 11.890 euro: 2.088,- +30% boven 8.350,-

11.890 tot 19.810 euro: 3.150,- +40% boven 11.890,-

19.810 tot 36.300 euro: 6.318,- +45% boven 19.810,-

36.300 euro of meer: 13.739,- +50% boven 36.300,-

Nederland:

0 tot 18.945 euro: 0,- +1,95% (+ 31,15 % premie volks.verz.)

18.945,- tot 33.863 euro: 369,- +10,80% (+ 31,15% pvv) boven 18.945,-

33.863 tot 55.491 euro: 1.980,- +42% boven 33.863,-

55.491 euro of meer: 11.483,- +52% boven 56.491,-

In Nederland zie je dat je bijvoorbeeld pas als je 55.491,- bruto per jaar verdient, je 52% belasting gaat betalen, dan zou je dus stop moeten zeggen. De gemiddelde werknemer zit daar lang niet aan en een CEO heeft echt geen stop gezegd! (De heffingskortingen hebben ook minder invloed naarmate je meer verdient).

Voor gedetailleerde berekeningen, kunt u altijd bij mij terecht.​WAT ALS DE BEZWAARTERMIJN VAN 6 WEKEN VOORBIJ IS? 
Fiscaliteit Nederland  
dd. 01-12-2012

Geen nood als de 6 weken bezwaartermijn voor uw aanslag voorbij is, er zijn nog mogelijkheden. Ik zal eerst de basisbegrippen nader uitleggen, en voor de liefhebber de wetsartikelnummers.

AWR: Algemene wet rijksbelastingen: hierin staat het formeel recht, d.w.z. de voorschriften op welke wijze de belastingwetten moeten worden toegepast. In art. 11, lid 3 en 4 AWR staat dat de overheid 3 jaar de tijd heeft om de aanslag (lees definitieve aanslag) op te leggen en wel vanaf het tijdstip dat de belastingschuld ontstaan is. En deze is ontstaan op het tijdstip waarop het tijdvak eindigt. Voor de inkomstenbelasting is dit tijdvak het kalenderjaar en eindigt dit dus op 31 december, voor de vennootschapsbelasting is het tijdvak het boekjaar en kan dit dus afwijken van het kalenderjaar. Op de aanslag kan men bezwaar maken en wel binnen 6 weken vanaf de dag die volgt op de datum van dagtekening op het aanslagbiljet. Heeft men nog alleen maar een voorlopige aanslag ontvangen, heeft men dus nog ruimschoots de tijd omdat de overheid nog altijd een definitieve aanslag moet opleggen. Het is zelfs mogelijk je oorspronkelijke electronische aangifte te wijzigen en deze opnieuw te versturen om een fout recht te zetten.

Als u dan op de juiste wijze en binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend, is de inspecteur verplicht een uitspraak hierover te doen en is tegen deze uitspraak bezwaar en beroep mogelijk bij de bevoegde rechtbank. In veel gevallen is het echter ook nog mogelijk om bij de inspecteur te verzoeken om een ambtshalve ontheffing of vermindering (art. 65 AWR) en wel binnen de termijn van van 5 jaar na het onstaan van de belastingschuld. De inspecteur moet zich hierbij houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Mocht hij er toch niet op willen ingaan, dan staat de mogelijkheid open om zich te beroepen op de Nationale ombudsman die een behoorlijkheidstoets toepast en op zijn beurt de Staatssecretaris van Financiën kan verzoeken om de inspecteur op te dragen toch aan het verzoek van de burger tegemoet te komen. De uitspraak op dit bezwaar is echter niet vatbaar voor beroep bij de rechter. Een uitzondering bestaat voor een foutieve vermelding van de inkomensgegevens in de basisregistratie inkomen (art. 21k AWR), hierbij is wel beroep op de uitspraak mogelijk.

Wanneer kan men nu ambtshalve ontheffing of vermindering vragen:

* De burger moet rederlijkerwijs in aanmerking komen voor de vermindering. Er kan bijvoorbeeld een nieuw feit aan het licht komen waardoor de belasting fout berekend was.

* De inspecteur neemt wel alle feiten mee, ook als blijkt dat voor een ander feit te weinig belasting is ingehouden (of zelfs bij een ander waar het niet meer invorderbaar is), wordt dit verrekend.

* Als een arrest voor de Hoge Raad of een beleidsbesluit hiertoe leidt, dan wordt er geen ontheffing gegeven als de aanslag al onherroepelijk vast staat.

* Als men geen bezwaar heeft ingediend en de inspecteur heeft toegezegd een arrest af te wachten, moet de inspecteur i.v.m. het vertrouwensbeginsel, ook al is de 5 jaar voorbij, toch ontheffing verlenen.

* Als de burger tijdens een aangifte een fiscale keuze heeft moeten maken of een verzoek om een zaak heeft moeten doen én de aanslag staat onherroepelijk vast, dan is het niet mogelijk om die keuze terug te draaien of om alsnog zo'n verzoek in te dienen.

Tips:

* Weet dat als er een fout is gemaakt bij de vaststelling van het verzamelinkomen, wat gevolgen heeft voor de toekenningen voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, dat dit altijd te herstellen is.

* Heeft u achteraf een foutieve keuze gemaakt door bijvoorbeeld te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, dit is nog terug te draaien voor de aanslag onherroepelijk vast staat. Let hierbij wel op voor de inhaal- en terugploegregeling (zie mijn eerdere blog).

* Bezwaartermijn van 6 weken is erg kort, maar de definitieve aanslag laat meestal veel langer op zich wachten. Dan heeft u nog genoeg tijd om bezwaar te maken.

* In de Belgische wetgeving bestaat iets gelijkaardigs: art. 376 WIB 92. Mijn volgende blog zal hierover gaan.
Grensoverschrijdende fiscaliteit en advies:           België - Nederland

Op diverse gebieden:
Fiscaal, werken in loondienst, cultuur op
zakengebied, wonen en vestiging, salaris-
administratie, sociale wetgeving, salary split, optimalisatie etc.
Extra Expertise:
* Fiscaliteit en Boekhouding
* België en Nederland
* Voor de vennootschap, ondernemer en particulier
* Flexibel in aangeboden diensten, binnen ons kader, maar volgens uw maat.
* Wij zorgen dat u optimaal digitaal kunt werken
* Jarenlange ervaring en jarenlange trouwe klanten
U bent aan het juiste adres
Innoverend in
 aanpak
Grenzeloze
 kennis
SCAN en deze website staat op je GSM
KLANTEN INLOG
Geen klant? Klik en zie voorbeelden
Sponsor of.. enjoy..
Laat uw boekhouder u lekker met rust? Wij niet: wij geven om u en uw onderneming!
Denkt u soms een onwrikbare muur tegen te komen? Wij niet, wij zien oplossingen en vragen wat wij nog meer kunnen doen voor u!